تاريخ به روز رساني: 1395/3/31     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
مصوبات مورخ 95/11/04


شرح مصوبات كميسيون ماده 5 مورخ 95/11/04 شهر زنجان

رديف

پلاك ثبتي

نشاني

موضوع درخواست

شرح مصوبه

1

 

227

 

 

كوي ميرداماد خيابان ميرداماد 7

 

احداث بنا با سطح اشغال 70% به شرح همكف به صورت يك باب و يك دهنه مغازه به مساحت 18 مترمربع ومابقي همكف انباري و پاركينگ طبقات اول و دوم تواما در يك واحد مسكوني

 

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد

2

25/5270

دروازه ارك كوچه خان ناظم روبروي بن بست  اجاقلو

احداث بنا با سطح اشغال 75% براي تمامي طبقات به شرح همكف پاركينگ و انباري و طبقات اول و دوم هر كدام در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 75% همكف براي تامين پاركينگهاي مورد نياز و طبقات اول الي دوم به صورت مسكوني هر طبقه در يك واحد مسكوني موافقت گرديد

 

3

4506/3544/42

اراضي پايين كوه ميثاق 3

احداث بنا به شرح زيرزمين 900مترمربع آزمايشگاه نمازخانه و سرويس بهداشتي همكف 1320مترمربع كلاس و سالن آموزشي و سرايداري و طبقات اول و دوم به مقدار 900مترمربع آموزشي با تامين 8 واحد پاركينگ در محوطه

موضوع درخواست مطرح و مقرر گرديد در ارتباط با ضوابط و نحوه تامين پاركينگ مطابق آخرين ضوابط ملاك عمل سازمان نوسازي و تجهيز مدارس اقدام گردد. مقرر گرديد تمامي نقشه هاي مورد نياز براي احداث به تاييد سازمان نوسازي و تجهيز مدارس استان زنجان برسد

 

4

12883/616/38

گلشهر كاظميه فاز 8

تغيير كاربري از گردشگري و پذيرايي به صورت تجاري

موضوع درخواست مطرح و با تغيير كاربري از گردشگري پذيرايي به تجاري مخالفت گرديد ليكن در صورت ارائه درخواست مبني بر احداث به صورت مختلط تجاري-گردشگري بدون امكان تفكيك و طراحي مجموعه به صورت يكپارچه قابل بررسي در كميته كار خواهد بود

5

 

خيابان باهنر

تثبيت وضع موجود با عرض گذر 12 متري و همچنين حذف لكه فضاي سبز

موضوع درخواست مطرح و با توجه به موارد ذيل با آن موافقت گرديد1-تثبيت تمامي قطعات ساخته شده طرفين معبر با عرض 12 متري2-عدم وجود گرايش و تقاضا براي ساخت و ساز تراكم و چند طبقه در محدوده مذكور  با توجه به سوابق صدور پروانه و پرونده  هاي كميسيون ماده5 3- بن باز بودن معبر در وضع موجود4-با اين مصوبه هرگونه تقاضاي افزايش تراكم ساختماني خارج از ضوابط طرح ملاك عمل مورد پذيرش دبيرخانه نخواهد بود. ضمنا با حذف لكه فضاي سبز انتهاي شرقي معبر مورد نظر موافقت گرديد

 

رديف

پلاك ثبتي

نشاني

موضوع درخواست

شرح مصوبه

6

43/4/384

كوي كارمندان-فاز3 خيابان نهم

احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح همكف جهت تامين پاركينگ و انباري و طبقه اول الي چهارم هر كدام دردو  واحد مسكوني كل ملك در 8 واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و مقرر گرديد به شرح ذيل اقدام گردد: احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح همكف انباري و پاركينگ و طبقه اول الي چهارم هر كدام در دو واحد مسكوني و كل ملك در 8 واحد مسكوني و طبقه همكف صرفا پاركينگ و انباري خواهد بود

7

115/4/43

كوي كارمندان-فاز3 خيابان دوازدهم

احداث بنا با سطح اشغال 60% و تراكم 240% به شرح زيرزمين انباري و تاسيسات ، همكف پاركينگ و طبقات اول الي چهارم كل ملك در 8 واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و مقرر گرديد به شرح ذيل اقدام گردد: احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح همكف انباري و پاركينگ و طبقه اول الي چهارم هر كدام در دو واحد مسكوني و كل ملك در 8 واحد مسكوني و طبقه همكف صرفا پاركينگ و انباري خواهد بود

8

67/4/43

كوي كارمندان-فاز2 خيابان يازدهم

احداث بنا با سطح اشغال 60% و تراكم 240% به شرح زيرزمين انباري و تاسيسات ، همكف پاركينگ و طبقات اول الي چهارم كل ملك در 8 واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و مقرر گرديد به شرح ذيل اقدام گردد: احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح همكف انباري و پاركينگ و طبقه اول الي چهارم هر كدام در دو واحد مسكوني و كل ملك در 8 واحد مسكوني و طبقه همكف صرفا پاركينگ و انباري خواهد بود

9

625/4/43

كوي كارمندان-فاز2 خيابان پنجم

احداث بنا با سطح اشغال 70% به شرح زيرزمين انباري و پاركينگ وهمكف جهت تامين پاركينگ و طبقه اول الي پنجم هر كدام دردو  واحد مسكوني كل ملك در 10 واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با توجه به احداث بناي مجاور شرقي با سطح اشغال بيش از 60% و تثبيت آن با احداث بنا به صورت ال شكل (50% عرض زمين از سمت شرق همباد با سطح اشغال ساخته شده پلاك مجاور شرقي و 50% عرض غربي زمين معادل 60% سطح اشغال)موافقت گرديد.طبقه همكف صرفا جهت تامين پاركينگ و طبقات اول الي پنجم به صورت مسكوني ضمن تامين پاركينگهاي مورد نياز موافقت گرديد

10

173/5216

خيابان خرمشهر خيابان سوم شعبان 12 متري غربي اول

احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح همكف جهت تامين پاركينگ و انباري و طبقه اول الي چهارم هر كدام دردو  واحد مسكوني كل ملك در 7 واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و مقرر گرديد به شرح ذيل اقدام گردد: احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح همكف انباري و پاركينگ و طبقه اول الي چهارم به صورت مسكوني و كل ملك در 7 واحد مسكوني و طبقه همكف صرفا پاركينگ و انباري خواهد بود

 

 

 

 

رديف

پلاك ثبتي

نشاني

موضوع درخواست

شرح مصوبه

11

1/2527

خيابان طالقاني كوچه اكبريه پلاك آبي 57

احداث بنا با سطح اشغال 100% به شرح همكف جهت تامين پاركينگ و انباري و طبقه اول و دوم هر كدام در يك واحد مسكوني كل ملك در 2واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و به شرح ذيل تصميم گيري گرديد

احداث بنا با سطح اشغال 100% به شرح همكف جهت تامين پاركينگ و انباري و طبقه اول و دوم هر كدام در يك واحد مسكوني كل ملك در دو واحد مسكوني

12

902/38

گلشهر كاظميه فاز 6 خيابان گلشن 21

احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح همكف جهت تامين پاركينگ و انباري و طبقه اول در دو واحد مسكوني و طبقات دوم الي چهارم هر كدام در يك واحد مسكوني كل ملك در 5 واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد

13

4061/616/38

كوي گلشهر كاظميه خيابان حقيقت 1

احداث بنا با سطح اشغال 69% معادل 136 مترمربع به شرح همكف انباري و پاركينگ و طبقات اول و دوم با سطح اشغال 74% هر طبقه يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با توجه به تثبيت پلاك ضلع غربي پلاك مورد نظر با بيش از سطح اشغال مجاز بصورت همباد با پلاك ضلع غربي موافقت گرديد شايان ذكر است ضلع شرقي پلاك مورد نظر معبر مي باشد

14

 

خيابا ن ضيايي

تعيين سطح اشغال و تراكم خيابان ضيايي

موضوع درخواست شهرداري در خصوص تعيين ضوابط ملاك عمل (تراكم و سطح اشغال) موضوع مصوبه مورخ 25/11/77 كميسيون ماده 5 شهر زنجان (بند 2 مصوبه مذكور ) مطرح و با توجه به ضوابط و محدوديت ارتفاعي شيت بازار با تعيين ضوابط به صورت ذيل موافقت گرديد:1-براي قطعات زير 100 مترمربع مطابق اسناد و مالكيت موجود واقع در بر خيابان ضيايي سطح اشغال 100% و تراكم ساختماني 200% به صورت تجاري 2-براي قطعات بالاي 100مترمربع مطابق اسناد مالكيت موجود واقع در بر خيابان ضيايي سطح اشغال 80% و تراكم ساختماني 160% به صورت تجاري 3-رعايت ضوابط شيت بازار و ضوابط ملاك عمل سازمان ميراث فرهنگي در هنگام صدور پروانه الزامي است

 

 

 

 

رديف

پلاك ثبتي

نشاني

موضوع درخواست

شرح مصوبه

15

94/5222

اعتماديه خيابان سوم وسط

1-حذف زيرزمين 2- احداث بنا با سطح اشغال 72% به شرح همكف انباري و پاركينگ طبقات اول الي چهارم كل ملك در 4 واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح  و با احداث بنا با سطح اشغال 70% به شرح همكف جهت تامين انبار و پاركينگ و طبقات اول الي چهارم به صورت مسكوني كل ملك در 4 واحد مسكوني موافقت گرديدو با حذف زيرزمين نيز موافقت گرديد

16

358/23/5233

اعتماديه خيابان چهارم وسط

1-حذف زيرزمين 2- احداث بنا در همكف با سطح اشغال 73% جهت  انباري و پاركينگ طبقات اول الي چهارم  با سطح اشغال 8/76%كل ملك در 4 واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و به شرح ذيل موافقت گرديد: احداث بنا با سطح اشغال همباد پلاكهاي مجاور شرقي و غربي به شرح همكف جهت تامين انباري و پاركينگ و طبقات اول الي چهارم به صورت مسكوني كل ملك در 4 واحد مسكوني ضمنا با حذف زيرزمين نيز موافقت گرديد

17

4354/42

اراضي پايين كوه خيابان ميثاق 24

احداث بنا در كليه طبقات با سطح اشغال 60% معادل 6/129مترمربع به شرح همكف انباري و پاركينگ ،طبقات اول الي سوم به صورت مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد

18

3351

خيابان امام كوچه پهلوان رضا

احداث با سطح اشغال 100% به شرح زيرزمين انباري و تاسيسات ، همكف پاركينگ و 12 مترمربع يك باب و يك دهنه مغازه ، طبقات اول و دوم هر طبقه يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد

19

148/5216

خيابان پروين اعتصامي

احداث بنا با سطح اشغال 9/75% به شرح زيرزمين و همكف پاركينگ و انباري و طبقات اول الي ششم هر طبقه دو واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با توجه به بناهاي همجوار طرفين پلاك با احداث با سطح اشغال 70% براي 50درصد عرض زمين از سمت غرب و 50 درصد عرض زمين از سمت شرق با سطح اشغال 60 درصد مجاز به صورت ال شكل موافقت گرديد. همكف جهت تامين پاركينگ هاي مورد نياز و طبقات اول الي پنجم به صورت مسكوني هر طبقه دو واحد مسكوني موافقت گرديد. تامين پاركينگ هاي مورد نياز الزامي است

 

 

 

 

رديف

پلاك ثبتي

نشاني

موضوع درخواست

شرح مصوبه

20

2756

خيابان امام كوچه نوروزلر

احداث بنا با سطح اشغال 70% به شرح زيرزمين انباري ، همكف پاركينگ و طبقات اول الي پنجم هر كدام در يك واحد مسكوني

 

موضوع درخواست مطرح و مقرر گرديد مطابق ضوابط طرح مصوب بافت فرسوده شهر زنجان مشروط به تامين پاركينگهاي مورد نياز نسبت به صدور پروانه اقدام گردد

21

6286/41

شرق انصاريه سهروردي11

احداث بنا با سطح اشغال 100% به صورت انباري ، همكف 100% معادل 23/72مترمربع 30 مترمربع تجاري و مابقي دو واحد پاركينگ طبقات اول الي سوم هر طبقه 100% كل ملك در يك واحد مسكوني و احداث فضاي تجاري با ارتفاع 8/4مترمربع با تعبيع درب مغازه از ضلع شرقي بلوار 45 متري و همينطور درب اضافه سواره از ضلع جنوبي جهت تامين پاركينگ

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد

22

15079/14378/41

كوي شهريار خيابان سبلان 1

احداث بنا با سطح اشغال 70% به شرح همكف انباري و پاركينگ و طبقات اول الي سوم هر كدام در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد

23

2/3273

خيابان اصغريه پلاك 85

احداث بنا با سطح اشغال 60% در همكف به صورت تجاري و طبقه اول با سطح اشغال 60%به صورت مسكوني

موضوع درخواست مطرح با احداث پلاك مورد نظر به صورت زيرزمين براي استفاده پاركينگ و طبقه همكف با سطح اشغال 60% به عنوان تجاري و طبقه اول با سطح اشغال 60% به عنوان مسكوني موافقت گرديد

24

663/576/10/41

كوي انصاريه نبش بوستان 4

احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح زيرزمين انباري و تاسيسات ، همكف يك باب و يك دهنه تجاري به مساحت 24 مترمربع و مابقي پاركينگ و طبقات اول و دوم هر طبقه يك واحد مسكوني طبقه سوم به مساحت 132 مترمربع و طبقه چهارم به مساحت 80 مترمربع تواما با طبقه سوم در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد 

 

 

 

 

رديف

پلاك ثبتي

نشاني

موضوع درخواست

شرح مصوبه

25

24/6/5218

خيابان خرمشهر چهارراه مقدم  كوچه ساعي

احداث بنا با سطح اشغال 60% و تراكم 240% به شرح زيرزمين انباري و تاسيسات ، همكف پاركينگ و طبقات اول الي چهارم كل ملك در 4 واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با توجه به سوابق طرح موضوع در جلسات سنوات گذشته و در نظر گرفتن مساحت زمين و عرض معبر دسترسي با احداث بنا با سطح اشغال 60 % و تراكم ساختماني 240 %، همكف جهت تامين پاركينگ هاي مورد نياز ، طبقات اول الي چهارم به صورت مسكوني ، هر طبقه يك واحد مسكوني كل ملك در 4 واحد مسكوني موافقت گرديد

26

 

بابائيان پشت قبرستان كوچه ايثار

تعيين تكليف گذر جهت دسترسي

موضوع درخواست مطرح و با تثبيت كوچه بن بست با عرض 6 متري موافقت گرديد

27

1/133

كوچه سيد فتح الله بن بست تدين

احداث بنا با سطح اشغال 100% به شرح زيرزمين آشپزخانه طلاب، همكف با سطح اشغال 100% به صورت 4 باب و 4 دهنه مغازه و طبقه اول با سطح اشغال 100% به صورت 4 واحد مسكوني بدون تامين پاركينگ

موضوع درخواست مطرح و با احداث با سطح اشغال 80% و تراكم ساختماني 240% به صورت زيرزمين و همكف و اول موافقت گرديد طبقات مسكوني شامل زيرزمين و همكف و اول خواهد بود لازم به ذكر است كه با توجه به عدم امكان ورود و خودرو به كوچه دسترسي به دليل عدم تحقق عرض 6 متري پيشنهادي طرح تفصيلي كه ناشي از عقب نشيني پلاكها در هنگام نوسازي و تخريب خواهد بود در وضع موجود تاكيد بر عدم تغيير نقش پياده گذر كوچه سيد فتح الله و برنامه هاي آتي جهت تغيير نقش عملكرد خيابان امام ره از سواره به محور پياده مركز شهر زنجان امكان تامين پاركينگ در حال حاضر وجود ندارد

 

 


 معرفي اداره راه و شهرسازی
 مصوبات کمسیون ماده 5 شهر زنجان
 مديريت فني و اجرايي
 مديريت شهرسازي و معماري
 مديريت ساخت و توسعه راه ها
 مدیریت مسکن و ساختمان
 مديريت املاك و حقوقي
 اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
 اداره عمران و بهسازي شهري
 حقوق شهروندی
 فرآيندهاي انجام كار در اداره كل
 فرم ها
 اخبار
 لیست پیشخوان دولت
 ستاد اقامه نماز اداره کل
 عفاف و حجاب
 پايگاه مقاومت بسيج اداره كل
 برقراري ارتباط
 عملكرد دبيرخانه كمسيون ماده 5
 

   نظر سنجي

به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir