تاريخ به روز رساني: 1395/3/31     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
مصوبات مورخ 95/11/12


شرح مصوبات كميسيون ماده 5 مورخ 95/11/12شهر زنجان

رديف

پلاك ثبتي

نشاني

موضوع درخواست

شرح مصوبه

1

72/5094

 

سعدي شمالي-كوچه آتش نشاني پلاك19

احداث بنا در كليه طبقات با سطح اشغال 100% به شرح همكف پاركينگ و طبقه اول و دوم به صورت مسكوني كل ملك در دو واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 100% و تراكم200% به شرح همكف انباري و پاركينگ و طبقات اول و دوم هر طبقه در يك واحد مسكوني موافقت گرديد 

2

179/44/5286

خيابان 17 شهريور كوچه نوبهار

احداث بنا با سطح اشغال 100% به شرح همكف انباري و پاركينگ و طبقات اول الي دوم هر طبقه در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 100% و تراكم200% به شرح همكف انباري و پاركينگ و طبقات اول و دوم هر طبقه در يك واحد مسكوني موافقت گرديد 

3

3816/368/5299

اسلام آباد خيابان شهيد مدني

احداث بنا در كليه طبقات با سطح اشغال 100% به شرح همكف پاركينگ و طبقه اول و دوم به صورت مسكوني كل ملك در دو واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 100% و تراكم200% موافقت گرديد 

4

554

خيابان دلجويي كوچه سيدلر

احداث بنا در كليه طبقات با سطح اشغال 80% به شرح همكف پاركينگ و طبقه اول و دوم به صورت مسكوني كل ملك در دو واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 80% و تراكم160% به شرح همكف انباري و پاركينگ و طبقات اول و دوم هر طبقه در يك واحد مسكوني موافقت گرديد 

5

1227/110/5215

 

خيابان خرمشهر-هنرستان – خيابان فاتح -12 متري پنجم

احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح زيرزمين به   به صورت انباري و تاسيسات  همكف پاركينگ  و طبقات   اول و سوم  هر كدام در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 60% و تراكم180% به شرح همكف انباري و پاركينگ و طبقات اول الي سوم هر طبقه در يك واحد مسكوني موافقت گرديد 

 

 

 

 

 

رديف

پلاك ثبتي

نشاني

موضوع درخواست

شرح مصوبه

6

10579/6538/6489/38

كوي ساوالان –خيابان 12 متري

احداث بنا با سطح اشغال 70% در همكف جهت تامين پاركينگ و انباري و طبقات اول الي سوم هر طبقه در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 70% به شرح همكف انباري و پاركينگ و طبقات اول الي سوم هر طبقه در يك واحد مسكوني موافقت گرديد.موافقت با احداث با سطح اشغال بيشتر از 60% سطح اشغال مجاز به دليل ساخت و سازهاي پلاكهاي مجاور مي باشد .

7

7563/24/102/109/38

كوي ميرداماد –ميرداماد 2

احداث بنا با سطح اشغال 70% به شرح همكف انباري و پاركينگ و طبقه اول در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با عنايت به اينكه پلاكهاي مجاور با سطح اشغال بيشتر از 60% احداث شده است با احداث بنا با سطح اشغال 70% موافقت گرديد و مقرر شد تعداد طبقات مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصيلي تجديد نظر باشد

8

4656/4/43

كوي كارمندان –فاز 3- خيابان سيزدهم

احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح زيرزمين انباري ، همكف پاركينگ و طبقات اول الي هفتم هر طبقه در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد 

9

441/4/43

كوي كارمندان-فاز2-خيابان هفتم

احداث بنا با سطح اشغال 70% به شرح زيرزمين انباري و تاسيسات همكف پاركينگ طبقات اول الي پنجم هر طبقه دو واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با عنايت به اينكه پلاكهاي مجاور با بيش از حد مجاز سطح اشغال احداث نموده اند با احداث بنا با سطح اشغال 70% همكف براي استفاده پاركينگ و انباري و طبقات اول الي پنجم هر طبقه در دو واحد مسكوني موافقت گرديد

10

207/4/43

كوي كارمندان-فاز3-خيابان يازدهم

احداث بنا با سطح اشغال 70% به شرح زيرزمين انباري و تاسيسات همكف پاركينگ طبقات اول الي پنجم هر طبقه دو واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با عنايت به اينكه پلاكهاي مجاور با بيش از حد مجاز سطح اشغال احداث نموده اند با احداث بنا با سطح اشغال 70% همكف براي استفاده پاركينگ و انباري و طبقات اول الي پنجم هر طبقه در دو واحد مسكوني موافقت گرديد

 

 

 

رديف

پلاك ثبتي

نشاني

موضوع درخواست

شرح مصوبه

11

2221/67/5215 و 507/67/5215/5214

 

 

خيابان خرمشهر-خيابان بلال حبشي پ 74و76

 

 

پلاك ثبتي شماره 2221/5215 و  5215/5214 درخواست احداث بنا همباد با پلاك ضلع غربي

 

 

موضوع درخواست مطرح و با عنايت به احداث پلاك ضلع غربي مازاد بر سطح اشغال مجاز با احداث پلاك هاي مورد نظر با سطح اشغال 70% موافقت گرديد

12

7/1417

خيابان بعثت كوچه رضا قلي كوچه كوثر

احداث بنا با سطح اشغال 75% به شرح زيرزمين انباري و تاسيسات و همكف به صورت پاركينگ ، و طبقات اول الي چهارم به صورت مسكوني كل ملك در 3 واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و مقرر گرديد بر طبق ضوابط و مقررات طرح بافت فرسوده عمل گردد

13

___

كوي فجر

احداث مركز سلامت

موضوع درخواست مطرح و با احداث مركز سلامت به درخواست دانشگاه علوم پزشكي زنجان در زمين مورد درخواست مديريت املاك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان مطابق با كاربري درماني پيشنهادي طرح تفصيلي تجديد نظر در محل مورد نظر موافقت گرديد

14

____

كوي پونك

احداث مركز سلامت

موضوع درخواست مطرح و ضمن مخالفت با آن مقرر شد با هماهنگي شهرداري دانشگاه علوم پزشكي و اداره راه و شهرسازي زمين معرفي و روال بررسي در كميته كار و كميسيون ماده5 را طي نمايد

15

____

حد فاصل سبزه ميدان و انقلاب

تغيير نقش خيابان سواره راه به پياده راه و سواره راه موقت 

موضوع درخواست شهرداري مطرح و با توجه به مطالعات ترافيكي صورت گرفته در چهارچوب طرح سبزه ميدان كه توسط نماينده شهرداري ارائه گرديد و همچنين مطالعات و توضيحات ارائه شده توسط مشاور تهيه كننده طرح سيما و منظر شهري بدنه خيابان امام و نظرات اعضاي كميته كار و كميته سيما و منظر شهري با تغيير نقش خيابان امام حد فاصل ميدان انقلاب تا سبزه ميدان (ابتداي خ فردوسي) از گذر سواره به گذر پياده ضمن پيش بيني عبور موقت محدود و آرام خودرو موافقت گرديد و مقرر گرديد جهت نهايي كردن موضوع براي بررسي ابعاد مختلف موضوع جلسه مشترك كميته كار با كميته فني شوراي ترافيك استان برگزار و نتايج آن مجددا جهت تصميم نهايي در كميسيون مطرح شود

 

 

 

رديف

پلاك ثبتي

نشاني

موضوع درخواست

شرح مصوبه

16

3/315

خيابان امام كوچه فصاحتي

احداث بنا با سطح اشغال 70% به شرح زيرزمين انباري و تاسيسات و همكف به صورت پاركينگ ، و طبقات اول الي سوم هر كدام در يك واحد مسكوني طبقه چهارم و پنجم تواما در يك واحد مسكوني (طبقه پنجم به ميزان 75مترمربع )

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد 

17

874/38

گلشهر كاظميه فاز 5

احداث بنا در همكف با سطح اشغال 8/60% به شرح انباري و پاركينگ ، طبقات اول الي دوم با سطح اشغال 75% هر طبقه در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد 

18

___

خيابان پروين اعتصامي

تغيير كاربري از مسكوني به تجاري-مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد 

19

7362/7/41

 

 

 

شهرك انصاريه خيابان 10 متري سوم،پلاك 7362

احداث بنا به شرح همكف با سطح اشغال 63% جهت تامين پاركينگ و انباري و طبقات اول و دوم هر كدام با سطح اشغال 63% هر طبقه در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث با سطح اشغال 63% جهت همسان سازي با پلاكهاي مجاور همكف پاركينگ و انباري و طبقات اول و دوم مسكوني موافقت گرديد

20

___

 

خيابان فرودگاه –كوچه تقيلو- كوچه شهيد سعيدي پلاك آبي 27

 

تعيين تكليف  عرض گذر كوچه سعيدي كه طبق طرح تفصيلي سال 67 به صورت 12 متري بوده كه پلاكهاي جنوبي فاقد عقب نشيني و كل عقب نشيني از قسمت شمالي بوده  و طبق طرح تفصيلي تجديد نظر به صورت 8متري پيشنهاد شده است

 

موضوع درخواست مطرح و با توجه به ساختار شبكه معابر و سلسله مراتب دسترسي محدوده مورد نظر تعريض معبر مورد نظر از 8 متري وضع موجود به 12 متري ضروري نمي باشد لذا با تثبيت عرض مقطع وضع موجود به صورت 8 متري موافقت گرديد

 

 

 

 

 

 

رديف

پلاك ثبتي

نشاني

موضوع درخواست

شرح مصوبه

21

11933/5299

 

 

كوي اسلام آباد ،خيابان شهيد مدني شرقي پلاك 600

 

حذف گذر بن بست موجود و الحاق به پلاك ثبتي متقاضي با كاربري مسكوني

 

 

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد 

22

15629/41

 

 

 

 

بلوار 45 متري ي انصاريه(قطعات تجاري)

مجوز تجميع و  احداث بنا در كليه طبقات با سطح اشغال 100% ،همكف تجاري و طبقه اول در يك واحد مسكوني

 

موضوع درخواست مطرح و ضمن تاييد تجميع كه قبلا توسط اداره ثبت و اسناد صورت گرفته است با احداث بنا با سطح اشغال 100% همكف تجاري و طبقه اول مسكوني موافقت گرديد ضمنا با توجه به ابعاد و اندازه قطعات پاركينگ مورد نياز قابل تامين نمي باشد

23

4208/41

كوي زيباشهر عميد 4 قطعه 1/31

تفكيك ملك به دو قطعه مسكوني هر قطعه به مساحت 135مترمربع

 

 

موضوع درخواست مطرح و با توجه به وجود قطعات تفكيكي مشابه در ساختار طرح تفكيكي مصوب كوي زيباشهر واقع در بر دوربرگردان هاي معابر اطراف با آن به صورت تفكيك به دو قطعه مساوي هر قطعه 135مترمربع موافقت گرديد

24

2163 و 2210و 2211

 

 

خ امام پشت پاساژ تهران كوچه صميمي فرد

تبديل 3 مترعقب روي در طبقه همكف به 2 متر در ملك

 

موضوع درخواست مطرح و با توجه به اينكه جهت تحقق عرض مقطع پيشنهادي طرح مصوب مستلزم عقب روي قابل توجه از پلاك مورد نظر از ضلع شرقي و جنوبي مي باشد با كاهش عقب روي 3 متر مندرج درمصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 17/11/1394 به 2 متر موافقت گرديد

25

5897 و 52/5222

اعتمادیه خیابان دوم غربی

احداث بنا با سطح اشغال 70درصد  و تراکم 280درصد به شرح زیرزمین  انباری و پارکینگ طبقات  همکف الی سوم هر کدام در یک واحد مسکونی

موضوع درخواست جديد متقاضي مطرح و ضمن بررسي مجدد موضوع وضعيت احداث شده پلاكهاي مجاور و تفاوت طول قطعات مسكوني مجاور نسبت به يكديگر با احداث بنا با سطح اشغال 70% زيرزمين پاركينگ و انباري طبقه همكف الي سوم به صورت مسكوني موافقت گرديد

 

رديف

پلاك ثبتي

نشاني

موضوع درخواست

شرح مصوبه

26

2541/5300

كوي نانوايان –بلوار نبوت

تفكيك و تغيير كاربري از فضاي سبز به مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با تغيير كاربري قطعه فضاي سبز به مساحت 78/212 مترمربع به مسكوني و تفكيك آن به دو قطعه مسكوني قطعه اول به مساحت 158 مترمربع و قطعه دوم به مساحت 87/54 مترمربع و سپس تجميع قطعه دوم به پلاك ثبتي 5241/5300 جهت همسان سازي با پلاكهاي مسكوني ضلع شرقي طبق نقشه پيوستي موافقت گرديد ضمنا پلاك ثبتي شماره 2510/5300 واقع در كوي نانوايان به مساحت 207 مترمربع به عنوان زمين معوض فضاي سبز از كاربري مسكوني به فضاي سبز تغيير مي يابد لازم به ذكر است مالك تمامي قطعات مندرج شركت تعاوني مسكن نانوايان زنجان مي باشد

27

1837/41

كوي شهريار نبش خيابان 16متري

احداث بنا در زيرزمين با سطح اشغال 73% معادل 188مترمربع به صورت پاركينگ و انباري ، همكف به صورت 50 مترمربع تجاري و مابقي پاركينگ  طبقه اول به صورت دو واحد مسكوني و طبقات دوم الي چهارم هر كدام در يك واحد مسكوني (كل ملك در 5 واحد مسكوني)

موضوع درخواست مطرح و با توجه به قرار گيري زمين به صورت دو نبش در دو مقطع دسترسي 16 متري و تثبيت بناي ساخته شده پلاك مجاور شرقي با سطح اشغال بيشتر از ضوابط طرح تفصيلي با احداث بنا با سطح اشغال همباد با سطح اشغال ساخته شده پلاك مجاور شرقي، زيرزمين براي تامين پاركينگ ، همكف تواما براي پاركينگ و يك واحد تجاري ، طبقات اول الي چهارم بصورت مسكوني ،موافقت گرديد. با احداث يك واحد تجاري به مساحت 50مترمربع موافقت گرديد.ضمنا اين مصوبه مشروط به احداث يك واحد مسكوني در هر طبقه كل ملك در 4 واحد مسكوني مورد موافقت اعضا قرار گرفت.ضمنا با توجه به شرايط خاص قطعه از لحاظ مقاطع دسترسي اين مصوبه قابل تعميم دسترسي به ساير قطعات كوي شهريار نخواهد بود.

 


 معرفي اداره راه و شهرسازی
 مصوبات کمسیون ماده 5 شهر زنجان
 مديريت فني و اجرايي
 مديريت شهرسازي و معماري
 مديريت ساخت و توسعه راه ها
 مدیریت مسکن و ساختمان
 مديريت املاك و حقوقي
 اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
 اداره عمران و بهسازي شهري
 حقوق شهروندی
 فرآيندهاي انجام كار در اداره كل
 فرم ها
 اخبار
 لیست پیشخوان دولت
 ستاد اقامه نماز اداره کل
 عفاف و حجاب
 پايگاه مقاومت بسيج اداره كل
 برقراري ارتباط
 عملكرد دبيرخانه كمسيون ماده 5
 

   نظر سنجي

به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir