تاريخ به روز رساني: 1395/3/31     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
شرح مصوبات كميسيون ماده 5 مورخ 95/11/27 شهر زنجان


شرح مصوبات كميسيون ماده 5 مورخ 95/11/27شهر زنجان

رديف

پلاك ثبتي

نشاني

موضوع درخواست

شرح مصوبه

1

796/4/43

كوي كارمندان- فاز 1- خيابان چهارم

احداث بنا در كليه طبقات با سطح اشغال 60% به شرح زيرزمين انباري و تاسيسات ، همكف پاركينگ، طبقات اول الي چهارم هر طبقه در دو واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و به شرح ذيل موافقت گرديد:زيرزمين انباري و تاسيسات، همكف پاركينگ و طبقات اول الي چهارم هر طبقه در دو واحد مسكوني موافقت گرديد.ضمنا همكف صرفا جهت تامين پاركينگ و انباري خواهد بود و سطح اشغال طبقات و زيرزمين به صورت 60% خواهد بود

2

432/4/43

كوي كارمندان- فاز 2- خيابان 7 غربي

احداث بنا به صورت ال شكل به طوري كه 50% عرض زمين از سمت شرق با سطح اشغال 70% و 50% عرض زمين از سمت غرب با سطح اشغال 60% به شرح زيرزمين انباري و تاسيسات، همكف پاركينگ و طبقات اول الي چهارم هر طبقه در دو واحد مسكوني

 

موضوع درخواست مطرح و با عنايت به اينكه پلاك ضلع شرقي با سطح اشغال بيش از حد مجاز يعني 78% احداث نموده است با احداث بنا با سطح اشغال به صورت ال شكل به طوريكه 50 درصد عرض زمين از سمت شرق با سطح اشغال 70% و 50 درصد عرض زمين از سمت غرب با سطح اشغال 60% به شرح زيرزمين انباري و تاسيسات ، همكف پاركينگ ،طبقات اول الي چهارم هر طبقه در دو واحد مسكوني موافقت گرديد

3

4656/4/43

كوي كارمندان-فاز3 خيابان سيزدهم

احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح زيرزمين انباري ، همكف پاركينگ ، طبقات اول الي ششم هر طبقه در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و براي حفظ ريتم و هماهنگي در احداث قطعات واقع در خيابان سيزدهم شهرك كارمندان مطابق مصوبه محوري 29/4/1382 خيابان مذكور با احداث پلاك مورد نظر به صورت طبقه زيرزمين و همكف پاركينگ و طبقات اول الي ششم به صورت مسكوني و هر طبقه صرفا در يك واحد مسكوني با تامين پاركينگ مورد نياز موافقت گرديد.موكدا رعايت تعداد واحدهاي مسكوني به تعداد 6 واحد و تامين پاركينگ متناسب با آن الزامي است

4

4221/9

17 شهريور-كوچه حق وردي

احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح همكف انباري و پاركينگ طبقات اول الي چهارم  هر طبقه در دو  واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد

5

149/5292

 

خيابان 17 شهريور كوچه شهيد موسوي بابايي پلاك آبي 324

احداث بنا با تراكم 200% و با سطح اشغال 100% به شرح همكف پاركينگ بصورت  پاركينگ و انباري و طبقات اول و دوم  هر كدام در يك واحد مسكوني

 

موضوع درخواست مطرح و با احداث با سطح اشغال 100 %همكف پاركينگ و انباري و طبقات اول و دوم مسكوني و هر طبقه در يك واحد مسكوني  موافقت گرديد

6

509/180/5292

 

 

خيابان 17 شهريور خيابان شهيد پيرمحمدي پلاك آبي 46 و48

احداث بنا به شرح همكف به مساحت 17.5 مترمربع در يك باب و يك دهنه مغازه و الباقي به صورت پاركينگ و طبقه اول و دوم تواما در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا به شرح همكف به مساحت 5/17مترمربع و يك باب و يك دهنه مغازه و الباقي به صورت پاركينگ و طبقه اول و دوم تواما در يك واحد مسكوني موافقت گرديد

7

165/636/5300

خيابان 17 شهريور نرسيده به سه راه جنب نمايشگاه اتومبيل صحرا

تغيير كاربري از فرهنگي به مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با توجه به موارد ذيل مقرر گرديد نسبت به موضوع در صحن جلسه كميسيون ماده 5 اتخاذ تصميم گردد:

1-زمين مورد نظر از سال 1367 به عنوان كاربري فضاي سبز تا كنون طبق طرح تفصيلي تجديد نظر فرهنگي بوده است

2-در وضع موجود پلاكهاي مورد نظر مسكوني مي باشد

3-در صورت تغيير كاربري پلاك مورد نظر امكان احداث كاربري فرهنگي در فضاي باقيمانده مقدور نخواهد بود

4-در محل مورد نظر بر اساس سطح و سطوح سرانه هاي كاربري فرهنگي الزاميست

8

5290

خيابان 17 شهريور مقابل باشگاه 15 خرداد

تغيير كاربري از اداري-تجاري به كاربري اداري جهت احداث ساختمان طرح تجهيز مركز كنترل ترافيك شهر زنجان

موضوع درخواست مطرح و  با تغيير كاربري زمين از اداري تجاري به كاربري اداري موافقت گرديد

9

2/4330و 1/4330

خيابان 17 شهريور كوچه شهيد هاشمي نبش بن بست 4

درخواست تجميع و احداث بنا با سطح اشغال 70% به شرح همكف پاركينگ و انباري ، طبقات اول الي چهارم به صورت مسكوني كل ملك در 4 واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و ضمن موافقت با تجميع دو پلاك مقرر گرديد احداث با سطح اشغال 70% همكف پاركينگ و انباري و طبقات اول الي چهارم مسكوني موافقت گرديد

10

48/5280

 

خيابان دروازه ارك انتهاي كوچه خان ناظم  كوچه محرابي پلاك آبي 9

احداث بنا با سطح اشغال 80%به شرح همكف بصورت پاركينگ و انباري و تاسيسات و طبقه اول و دوم هر كدام به صورت يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث با سطح اشغال 80% همكف پاركينگ و انباري و طبقات اول و دوم مسكوني موافقت گرديد

11

209/5270

كوچه خان ناظم كوچه نور محمدي

احداث بنا با سطح اشغال 100% و تراكم 200% به شرح همكف انباري و پاركينگ و طبقه اول و دوم هر طبقه در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 100% و تراكم ساختماني 200% موافقت گرديد

12

4/921

خيابان بعثت كوچه اسماعيلي

تغيير كاربري از مسكوني به تجاري

موضوع درخواست مطرح و با تغيير كاربري از مسكوني به تجاري موافقت گرديد

13

3/1304

 

 

خيابان صفا بيمارستان شفيعيه

احداث به شرح زيرزمين با سطح اشغال 23%بعد از عقب نشيني به صورت كلينيك و طبقه همكف با سطح اشغال 24%  بعد از عقب نشيني و طبقه اول با سطح اشغال 22%  بعد از عقب نشيني و طبقه دوم و سوم با سطح اشغال 14%  بعد از عقب نشيني بصورت كلينيك و درمانگاه و طبقه چهارم جنب خرپشته با سطح اشغال 6%  بعد از عقب نشيني به صورت تاسيسات و اتاقك آسانسور و تامين پاركينگ هاي مورد نياز در محوطه باز

موضوع درخواست مطرح و علاوه بر بناهاي موجود درماني در زمين مورد درخواست ، با احداث بناي جديد به مساحت 1200مترمربع به صورت درماني ، همكف 1220مترمربع درماني ، طبقه اول 1200مترمربع درماني ، طبقه دوم 750 مترمربع درماني ، طبقه سوم 750 مترمربع درماني ، طبقه چهارم 300مترمربع به عنوان تاسيسات ضمن رعايت عقب روي 4 متر از بر خيابان صفا برابر مصوبه محوري خيابان صفا موافقت گرديد.ضمنا تامين پاركينگهاي مورد نياز بناي احداثي جديد مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مصوب سال 1388 قبل از بهره برداري از فضاي درماني در پلاك هاي مجاور الزامي است

14

22/4691

ضیایی-کوچه هوشنگ ارشدی

احداث بنا با سطح اشغال 100% به شرح همکف به مساحت 15 مترمربع  پارکینگ و انباری  و مابقی مسکونی طبقه اول به صورت مسکونی  تواما با همکف  به صورت یک واحد مسکوی کل ملک دریک واحد مسکونی

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 100% بعد از اصلاح ، همكف يك واحد پاركينگ و مابقي همكف مسكوني ، طبقه اول مسكوني تواما با همكف  به صورت يك واحد مسكوني كل ملك در يك واحد مسكوني موافقت گرديد

15

20/4435

كمربندي جنوبي بلوار شهيد بهشتي

احداث با سطح اشغال 100% به صورت همكف به مساحت 103مترمربع و مابقي به مساحت 75/36مترمربع به صورت پاركينگ

موضوع درخواست مطرح و با احداث با سطح اشغال 100% به صورت 103 مترمربع تجاري و مابقي پاركينگ موافقت گرديد احداث در يك طبقه ( طبقه همكف) خواهد بود

16

1478/5251

 

 

كوچه مشكي –چهارراه اول  كوچه كويتي ها  پلاك 601

احداث بنا با تراكم 180% و سطح اشغال 60% به شرح همكف بصورت پاركينگ و انباري و طبقات اول الي سوم هر كدام در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 60% و تراكم ساختماني 180% همكف جهت تامين پاركينگ و انباري و طبقات اول الي سوم به صورت مسكوني هر طبقه يك واحد مسكوني موافقت گرديد

17

488/7/41 و 489/7/41

خيابان شيخ فضل الله نوري

تغيير كاربري از مسكوني به پاركينگ

موضوع درخواست مطرح و با تغيير كاربري پلاكهاي مورد نظر از مسكوني به پاركينگ موافقت گرديد

18

باقي مانده 4771/43

نبش خيابان شيخ فضل الله نوري

افزایش بنا به شرح طبقه زیرزمین به مساحت 430مترمربع به صورت پارکینگ و انباری و همکف به مساحت 310مترمربع با کاربری تجاری طبقه اول به مساحت 455مترمربع به صورت تجاری طبقه دوم به مساحت 350مترمربع به صورت تجاری و طبقه سوم به مساحت 3000مترمربع به صورت تفریحی

تامین پارکینگ در شعاع 500متری

موضوع درخواست مطرح و با افزايش بنا جهت اصلاح پروانه به شرح طبقه زيرزمين به مساحت 430مترمربع به صورت پاركينگ و انباري ، همكف به مساحت 310مترمربع با كاربري تجاري طبقه اول به مساحت 455مترمربع به صورت تجاري طبقه دوم به مساحت 350مترمربع به صورت تجاري و طبقه سوم به مساحت 3000مترمربع به صورت تفريحي موافقت شد و مقرر گرديد كسري پاركينگهاي مورد نياز در زمين متعلق به متقاضي واقع در زمين شمالي فرهنگسراي امام خميني تامين گردد

19

53/5235

خيابان قدس-كوچه نصيري بن بست دوم

احداث بنا با سطح اشغال 63% به شرح همكف معادل 75/134مترمربع انباري و پاركينگ طبقات اول الي سوم هر طبقه در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت شد

20

10202/41

کوی گلستان اندیشه

احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح زیرزمین انباری و پارکینگ ، همکف به صورت تجاری و طبقه اول به صورت مسکونی

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد

21

11718/41

كوي انديشه

احداث بنا با سطح اشغال 70% به شرح همكف انباري و پاركينگ طبقات اول الي دوم هر طبقه در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با توجه به نحوه احداث پلاكهاي مجاور با احداث با سطح اشغال 70% همكف پاركينگ و انباري و طبقات اول و دوم مسكوني موافقت گرديد

22

10703/41

كوي گلستان انديشه

احداث بنا با سطح اشغال 65% به شرح همكف انباري و پاركينگ طبقات اول الي دوم  هر طبقه در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث همباد با پلاكهاي مجاور ، طبقه همكف پاركينگ و انباري و طبقه اول و دوم مسكوني موافقت گرديد

23

12176/41

کوی نگین

احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح همکف انباری و پارکینگ طبقه اول الی سوم هر طبقه در یک واحد مسکونی

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 60% و تراكم ساختماني 180% همكف جهت تامين پاركينگ و انباري و طبقات اول الي سوم به صورت مسكوني هر طبقه يك واحد مسكوني موافقت گرديد

24

15079/14378/41

كوي شهريار خيابان سبلان 1

احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح همکف انباری و پارکینگ طبقه اول الی سوم هر طبقه در یک واحد مسکونی

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 60% و تراكم ساختماني 180% همكف جهت تامين پاركينگ و انباري و طبقات اول الي سوم به صورت مسكوني هر طبقه يك واحد مسكوني موافقت گرديد

25

17955/38

كوي ميرداماد

احداث بنا با سطح اشغال 70% به شرح زيرزمين به صورت انباري ، همكف پاركينگ طبقات اول الي سوم  هر طبقه در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث با سطح اشغال 70% به جهت نحوه احداث پلاكهاي مجاور ، همكف انباري و پاركينگ و طبقات اول الي سوم به صورت مسكوني موافقت گرديد

26

6286/41

شرق انصاريه

احداث بنا با سطح اشغال 100% به صورت همکف تجاری

موضوع درخواست مطرح و با توجه به عدم تناسب مساحت و ابعاد قطعاه زمين براي احداث مسكوني و همچنين عدم امكان تجميع با قطعات هم جوار با تغيير كاربري از مسكوني به تجاري براي احداث يك واحد تجاري ( سطح اشغال100% و تراكم ساختماني  100% موافقت گرديد

27

14/5211/212

شهرك انصاريه ،خ پروين اعتصامي قطعه 10

احداث بنا  همباد با پلاك مجاور ضلع غربي به صورت زيرزمين انباري ، همكف پاركينگ و طبقات اول الي چهارم كل ملك در 4 واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث پلاك مورد نظر همباد با پلاك ضلع غربي ( همباد با بخش مسكوني ) و همكف پاركينگ و انباري و طبقات اول الي چهارم به صورت مسكوني موافقت گرديد

28

7814/41

كوي وليعصر كوثر 5

احداث بنا با سطح اشغال 60% به شرح همكف معادل 140مترمربع انباري و پاركينگ طبقات اول الي سوم هر طبقه در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با احداث بنا با سطح اشغال 60% و تراكم ساختماني 180% همكف جهت تامين پاركينگ و انباري ، و طبقات اول الي سوم به صورت مسكوني هر طبقه الزاما در يك واحد مسكوني موافقت شد

29

2/3277

خيابان مخترع روبروي مسجد قاسميه

احداث بنا با سطح اشغال 100% به شرح زيرزمين انباري و تاسيسات همكف با سطح اشغال 70% به صورت 24مترمربع تجاري و مابقي پاركينگ ، طبقه اول يك واحد مسكوني ، طبقه دوم يك واحد و طبقه سوم به مساحت90 مترمربع با طبقه دوم تواما در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد

30

2504/616/102/24/38

كوي گلشهر كاظميه خيابان صفار هرندي

احداث زيرزمين منفي 1 و  2 با سطح اشغال 100% به صورت انباري و پاركينگ ، همكف يك باب و يك دهنه مغازه ( با كسر مشاعات داخلي و رمپ اجرا شده در حياط به مساحت 6/138مترمربع مساحت خالص تجاري 315 مترمربع با ايجاد درب پاركينگ و دهنه مغازه از ضلع غربي و طبقات اول الي سوم هر كدام با سطح اشغال 60%  به صورت مسكوني هر طبقه در يك واحد مسكوني

موضوع درخواست مطرح و مقرر گرديد به علت گودي زمين سطح اشغال زيرزمين منفي 1 و منفي 2 تا حدي انجام شود كه تامين پاركينگ امكان پذير شود و طبقات اول الي سوم با سطح اشغال 60% به صورت مسكوني هر طبقه جهت يك  واحد مسكوني هر طبقه جهت يك واحد مسكوني و همچنين تامين پاركينگ  الزامي گردد ضمنا همكف با سطح اشغال 60% به صورت تجاري موافقت گرديد

31

148/5216

پروين اعتصامي

احداث بنا با سطح اشغال70% به شرح زيرزمين و همكف پاركينگ و انباري و طبقات اول الي ششم هر طبقه دو واحد مسكوني

 

موضوع درخواست مطرح و با در نظر گرفتن نظريه كميته كار با احداث بنا با سطح اشغال 70درصد از ضلع غربي و از ضلع شرقي به صورت اجراي پخي 45 درجه از سطح اشغال 60درصد زمين موافقت گرديد همكف جهت تامين پاركينگهاي مورد نياز و طبقات اول الي پنجم بصورت مسكوني و هر طبقه به صورت دو واحد مسكوني موافقت شد 

32

5214/5215

خيابان پروين اعتصامي روبروي كانون سهروردي

تغيير كاربري از كارگاهي صنعتي به صورت تجاري

موضوع درخواست مطرح و با تغيير كاربري پلاك مورد نظر از صنعتي به كارگاهي به تجاري موافقت گرديد

 


 معرفي اداره راه و شهرسازی
 مصوبات کمسیون ماده 5 شهر زنجان
 مديريت فني و اجرايي
 مديريت شهرسازي و معماري
 مديريت ساخت و توسعه راه ها
 مدیریت مسکن و ساختمان
 مديريت املاك و حقوقي
 اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
 اداره عمران و بهسازي شهري
 حقوق شهروندی
 فرآيندهاي انجام كار در اداره كل
 فرم ها
 اخبار
 لیست پیشخوان دولت
 ستاد اقامه نماز اداره کل
 عفاف و حجاب
 پايگاه مقاومت بسيج اداره كل
 برقراري ارتباط
 عملكرد دبيرخانه كمسيون ماده 5
 

   نظر سنجي

به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir