تاريخ به روز رساني: 1399/11/8     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
شرح مصوبات كميسيون ماده 5 مورخ 95/12/18زنجان


شرح مصوبات كميسيون ماده 5 مورخ 95/12/18شهر زنجان

رديف

پلاك ثبتي

نشاني

شرح مصوبه

1

403/4/43

كوي كارمندان-فاز 3 خيابان هشتم

موضوع درخواست مطرح و با احداث به صورت ال شكل از ضلع غربي با سطح اشغال 70% و از ضلع شرقي با سطح اشغال 60% با توجه به ساخت و سازهاي موجود پلاكهاي اطراف ، زيرزمين انباري و تاسيسات ، همكف پاركينگ و طبقات اول الي چهارم مسكوني هر طبقه 2 واحد مسكوني موافقت گرديد

2

239/5213

بهارستا ن-بهار 3

موضوع درخواست مطرح و با توجه به ساخت و ساز پلاكهاي مجاور با احداث بنا به صورت 70% سطح اشغال ، همكف پاركينگ و انباري و طبقات اول و دوم هر كدام در يك واحد مسكوني موافقت گرديد

3

1/761

خيابان امام-كوچه شهيد ملكي جنب مسجد قهرمان

موضوع درخواست مطرح و با تغيير جبهه احداث از غرب به شرق موافقت گرديد، ساير موارد مطابق ضوابط و مقررات ملاك عمل خواهد بود

4

2/2175

خيابان طالقاني ،كوچه صميمي فرد

 

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد

5

127/5262

خيابان صفا-كوچه كريمي

موضوع درخواست مطرح و با احداث با سطح اشغال 70% به شرح همكف پاركينگ و انباري و طبقات اول و دوم به صورت مسكوني موافقت گرديد                                                                                                                                                                                                                                                                                

6

شماره باقيمانده 2676

خيابان امام-روبروي مسجد خانم كوچه بن بست اسماعيلي

موضوع درخواست مطرح و با احداث به صورت زيرزمين با سطح اشغال 100% براي تامين پاركينگ و طبقات همكف و اول به صورت مسكوني موافقت  گرديد ، رعايت حريم ارتفاعي ميراث الزامي است

7

15244/14378/41

جنوب شرقي ميدان كوي شهريار

موضوع درخواست مطرح و با آن مخالفت گرديد

8

6210/616/102/24/38

كوي گلشهر كاظميه خيابان شفاعت 7

موضوع درخواست مطرح و با احداث با سطح اشغال 70% با توجه به ساخت و سازهاي پلاكهاي مجاور موافقت گرديد ساير موارد مطابق ضوابط و مقررات ملاك عمل خواهد بود

9

10564/38

كوي ساوالان

موضوع درخواست مطرح و با توجه به نحوه احداث پلاكهاي مجاور با احداث با سطح اشغال 70% از ضلع شرقي و از ضلع غربي به صورت اجراي پخي 45 درجه بعد از طول 60% سطح اشغال بدون نصب هرگونه بازشو و پنجره در قسمت پخي 45 درجه موافقت شد ساير موارد بر اساس ضوابط و مقررات ملاك عمل خواهد بود  

10

1501/41

كوي شهريار خيابان سبلان 2

موضوع درخواست مطرح و به شرح ذيل موافقت گرديد ، سطح اشغال 60% در كليه طبقات و همكف جهت تامين پاركينگ و انباري و طبقات اول الي سوم هر طبقه در يك واحد مسكوني موافقت گرديد

11

6/5291

خيابان 17 شهريور-كوچه شهيد شكارچي

موضوع درخواست مطرح و با احداث با سطح اشغال 705 براي احداث يك واحد مسكوني در طبقه همكف ضمن تامين يك واحد پاركينگ در طبقه همكف موافقت گرديد

12

5/4121 و 4029 و 4/4121 و 4029(6-1)

خيابان فردوسي جنب بانك ملي

موضوع درخواست مطرح و با كاهش ميزان عقب روي پلاك مورد نظر در ضلع شمالي پلاك از 3 متر مصوب در كميسيون ماده 5 مورخ 9/10/1394 به 2 متر موافقت گرديد

13

2/4439

كمربندي جنوبي-خيام

موضوع درخواست مطرح و با توجه به اينكه فارغ از حذف يا ابقاي عقب روي 3 متر مندرج در مصوبه مورخ 3/9/1392 كميسيون ماده 5 عرض پياده رو طبق مقطع عرضي كمربندي جنوبي خيام 10 متر مي باشد حذف عقب روي 3 متر مصوبه مذكور موافقت گرديد

 


 

   نظر سنجي

ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir