تاريخ به روز رساني: 1395/3/31     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
عملكرد كلي مديريت فني از سال 84 تا 95


   تاریخ به روز رسانی:95/10/06

تعداد و هزينه انواع ساختمانهاي احداث شده  (1384)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمران شهري

مراكز ورزشي

مراكز آموزشي و فرهنگي

مراكز درماني

ساختمانهاي دولتي

واحدهاي مسكوني سازماني

نام 

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

شهرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1

ابهر

 

 

 

 

100

1

 

 

700

2

0

1

ايجرود

 

 

 

 

139

1

 

 

 

 

 

 

خدابنده

 

 

 

 

80

2

 

 

269

1

 

 

خرمدره

 

 

 

 

5679

6

 

 

8294

2

0

1

زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1

 

 

طارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252

1

ماهنشان

 

 

 

 

211

1

 

 

 

 

 

 

سلطانيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبالغ به

 

تعداد و هزينه انواع ساختمانهاي احداث شده  (1385)

 

 

ميليون 

 

 

ريال

 

 

 

عمران شهري

مراكز ورزشي

مراكز آموزشي و فرهنگي

مراكز درماني

ساختمانهاي دولتي

واحدهاي مسكوني سازماني

نام 

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

شهرستان

 

 

320

1

481

1

 

 

400

1

 

 

ابهر

 

 

 

 

760

1

 

 

 

 

 

 

ايجرود

 

 

530

1

 

 

 

 

 

 

 

 

خدابنده

 

 

 

 

1490

2

 

 

 

 

 

 

خرمدره

 

 

 

 

14932

9

23000

1

13100

6

 

 

زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1

 

 

طارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهنشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلطانيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبالغ به

 

تعداد و هزينه انواع ساختمانهاي احداث شده  (1386)

 

 

ميليون 

 

 

ريال

 

 

 

عمران شهري

مراكز ورزشي

مراكز آموزشي و فرهنگي

مراكز درماني

ساختمانهاي دولتي

واحدهاي مسكوني سازماني

نام 

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

شهرستان

 

 

800

1

60

1

 

 

1000

1

 

 

ابهر

 

 

 

 

1200

1

 

 

 

 

 

 

ايجرود

 

 

1824

1

 

 

 

 

 

 

 

 

خدابنده

 

 

 

 

995

2

 

 

 

 

 

 

خرمدره

 

 

 

 

5112

11

10000

1

8763

3

245

1

زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهنشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلطانيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبالغ به

 

تعداد و هزينه انواع ساختمانهاي احداث شده  (1387)

 

 

ميليون 

 

 

ريال

 

 

 

عمران شهري

مراكز ورزشي

مراكز آموزشي و فرهنگي

مراكز درماني

ساختمانهاي دولتي

واحدهاي مسكوني سازماني

نام 

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

شهرستان

 

 

1850

1

1568

3

 

 

3370

2

 

 

ابهر

 

 

 

 

1285

2

 

 

 

 

 

 

ايجرود

 

 

1259

1

 

 

 

 

 

 

 

 

خدابنده

 

 

 

 

2295

2

 

 

 

 

 

 

خرمدره

 

 

 

 

20031

14

 

 

3827

6

0

1

زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

 

 

طارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهنشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلطانيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبالغ به

 

تعداد و هزينه انواع ساختمانهاي احداث شده  (1388)

 

 

ميليون 

 

 

ريال

 

 

 

عمران شهري

مراكز ورزشي

مراكز آموزشي و فرهنگي

مراكز درماني

ساختمانهاي دولتي

واحدهاي مسكوني سازماني

نام 

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

شهرستان

 

 

2550

1

626

4

15300

1

4129

2

4

1

ابهر

 

 

 

 

1000

2

9072

1

72

1

 

 

ايجرود

 

 

1800

1

 

 

 

 

76

2

 

 

خدابنده

 

 

 

 

1000

2

 

 

 

 

 

 

خرمدره

 

 

 

 

25887

18

 

 

3700

6

75

1

زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

16

1

 

 

طارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهنشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلطانيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبالغ به

 

تعداد و هزينه انواع ساختمانهاي احداث شده  (1389)

 

 

ميليون 

 

 

ريال

 

 

 

عمران شهري

مراكز ورزشي

مراكز آموزشي و فرهنگي

مراكز درماني

ساختمانهاي دولتي

واحدهاي مسكوني سازماني

نام 

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

شهرستان

 

 

3999

1

3920

4

16424

1

10939

3

 

 

ابهر

 

 

 

 

390

2

10332

1

762

1

 

 

ايجرود

 

 

2179

1

10

1

 

 

2085

2

 

 

خدابنده

 

 

 

 

2500

1

 

 

 

 

 

 

خرمدره

 

 

 

 

42108

14

 

 

13610

8

 

 

زنجان

 

 

 

 

580

2

 

 

596

2

 

 

طارم

 

 

 

 

2000

1

 

 

2000

1

 

 

ماهنشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلطانيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبالغ به

 

تعداد و هزينه انواع ساختمانهاي احداث شده  (1390)

 

 

ميليون 

 

 

ريال

 

 

 

عمران شهري

مراكز ورزشي

مراكز آموزشي و فرهنگي

مراكز درماني

ساختمانهاي دولتي

واحدهاي مسكوني سازماني

نام 

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

شهرستان

 

 

2174

1

614

3

0

1

5700

6

 

 

ابهر

 

 

 

 

499

2

0

1

768

2

 

 

ايجرود

 

 

5965

1

0

1

 

 

2922

5

 

 

خدابنده

 

 

 

 

1257

1

 

 

 

 

 

 

خرمدره

 

 

 

 

37140

15

 

 

9376

14

 

 

زنجان

 

 

 

 

0

1

 

 

841

5

 

 

طارم

 

 

 

 

 

 

 

 

3530

2

 

 

ماهنشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلطانيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبالغ به

 

تعداد و هزينه انواع ساختمانهاي احداث شده  (1391)

 

 

ميليون 

 

 

ريال

 

 

 

عمران شهري

مراكز ورزشي

مراكز آموزشي و فرهنگي

مراكز درماني

ساختمانهاي دولتي

واحدهاي مسكوني سازماني

نام 

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

شهرستان

 

 

0

1

0

1

6600

1

4525

5

 

 

ابهر

 

 

 

 

1600

2

7835

1

0

1

 

 

ايجرود

 

 

5000

1

0

1

 

 

3231

5

 

 

خدابنده

 

 

 

 

1260

2

 

 

0

1

 

 

خرمدره

 

 

 

 

24333

8

 

 

7525

14

 

 

زنجان

 

 

 

 

0

1

 

 

200

3

 

 

طارم

 

 

 

 

 

 

 

 

160

2

 

 

ماهنشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلطانيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبالغ به

 

تعداد و هزينه انواع ساختمانهاي احداث شده  (1392)

 

 

ميليون 

 

 

ريال

 

 

 

عمران شهري

مراكز ورزشي

مراكز آموزشي و فرهنگي

مراكز درماني

ساختمانهاي دولتي

واحدهاي مسكوني سازماني

نام 

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

شهرستان

 

 

300

1

0

1

20100

1

900

6

 

 

ابهر

 

 

 

 

0

2

20000

1

159

1

 

 

ايجرود

 

 

1300

1

0

1

 

 

3451

5

 

 

خدابنده

 

 

 

 

1000

3

 

 

0

1

 

 

خرمدره

 

 

 

 

4406

10

 

 

1419

12

 

 

زنجان

 

 

 

 

0

1

 

 

127

3

 

 

طارم

 

 

 

 

 

 

 

 

3500

2

 

 

ماهنشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلطانيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبالغ به

 

تعداد و هزينه انواع ساختمانهاي احداث شده  (1393)

 

 

ميليون 

 

 

ريال

 

 

 

عمران شهري

مراكز ورزشي

مراكز آموزشي و فرهنگي

مراكز درماني

ساختمانهاي دولتي

واحدهاي مسكوني سازماني

نام 

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

هزينه

تعداد(باب)

شهرستان

 

 

2130

1

0

1

25705

1

5717

6

 

 

ابهر

 

 

 

 

4000

1

 

 

 

 

 

 

ايجرود

 

 

0

1

0

1

 

 

4901

5

 

 

خدابنده

 

 

 

 

970

2

 

 

 

 

 

 

خرمدره

 

 

 

 

13983

9

 

 

6495

10

 

 

زنجان

 

 

 

 

0

1

 

 

0

1

 

 

طارم