تاريخ به روز رساني: 1395/3/31     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
فرم ها :

 فرم 5

 


رديف

نوع حادثه

مكان

زمان

نوع تاسيسات آسيب ديده و ميزان خسارات وارده (ميليون ريال)

تعداد
تلفات
انساني

جمع كل
خسارات

ملاحظات

 


سيل

زلزله

غيره

تاسيسات زيربنائي*

ساختمانها**

تجهيزات و ماشين الات***

 


نوع

مقدار

مبلغ

نوع

مقدار

مبلغ

نوع

مقدار

مبلغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


جمع كل


 
  

* منظور ار تاسيسات زيربنايي: راه، خط راه آهن، ابنيه فني، باند فرودگاه، اسكله، موج شكن، برج مراقبت و ... است.

 ** منظور از ساختمانها: ترمينال ها، ساختمانهاي اداري و سازماني، آشيانه ها و ايستگاهها و ... است.

 *** منظور از تجهيزات و ماشين آلات: هواپيما، بالگرد، انواع ماشين آلات سبك، نيمه سنگين، سنگين و تجهيزات از فبيل جرثقيل ها، كارخانه ها و ... است.

                                                                                                                                                                                                                        

    نام و امضاء مديركل مديريت بحران استان :                                                                                                                    نام و امضاء مديركل ذيربط در استان :

  
 


بسمه تعالي

 
فرم گزارش حوادث طبيعي و انسان ساز بزرگ در مرحله مقابله با بحران

نوع حادثه(طوفان/سيل/زلزله و....):

استان/شهرستان:

رديف

عنوان

توضيحات

1

خلاصه شرح حادثه

1-     تاريخ و ساعت وقوع ..........................................

2-     محل حادثه/موقعيت جغرافيايي ................................

3-     شدت وقوع .............................

4-     وضعيت آب وهوا در زمان وقوع حادثه ..............................

5-     وضعيت جاده ...............................

2

علل وقوع حادثه


3

تعداد تلفات و مجروحين


4

نام و تعداد تاسيسات /ساختمانها/ ناوگان و ... آسيب ديده

1-     .....................

2-     .....................

3-     .....................

4-     ......................

5

برآورد خسارت مالي

(ميليارد ريال)


6

اقدامات انجام شده توسط ادارات راه وشهرسازي

1-     تعداد ماشين‌آلات بكارگرفته و نوع آنها .................................................

                                                ................................................

                                                ................................................

2-     تعداد نيروي انساني بكارگرفته           ................................................

3-     ساير منابع بكارگرفته                      ................................................

7

اقدامات صورت گرفته توسط استانهاي معين

1-     تعداد ماشين‌آلات ارسالي و نوع آنها    .................................................

                                                ................................................

                                                ................................................

2-     تعداد نيروي انساني ارسالي ..............................................

 

فرم گزارش حوادث طبيعي و انسان ساز بزرگ در مرحله مقابله با بحران

8

اقدامات انجام شده توسط ارگانهاي امداد رساني


9

مرجع و مدت زمان اطلاع رساني


10

نقاط ضعف و مشكلات موجود (منابع، امكانات، نيروي انساني، هماهنگي و .....)


11

ارايه راهكارها و پيشنهادات اصلاحي


12

نظريه كميته ارزيابي استان

 

13

تاريخچه حادثه به وقوع پيوسته در استان/شهرستان/منطقه مربوطه

 

نام و نام خانوادگي تاييد كننده:

امضاء:

تاريخ گزارش:

 كاربرگ گزارش عملكرد فصلي كارگروه تخصصي حمل و نقل، شريانهايحياتي، بلايايجوي و طوفان

 

استان :

فصل  :        بهار        تابستان               پاييز            زمستان


الف- شرح وظايف عمومي

بند شرح وظايف

موضوع

وضعيت

4-1

اجراي مصوبات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان.

 

 

4-5

تهيه طرح جامع خطرپذيري بخش حمل و نقل،شريانهاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان استان با هماهنگي ساير دستگاهها و واحدهاي استاني.

 

4-7

شناسايي شرايط اقليمي استان و لحاظ نمودن آن به عنوان يكي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين.

 

4-10

بررسي و پيشنهاد طرحهاي مطالعاتي و اجرايي مديريت بحران در زيربخشهاي حمل و نقل استان در مراحل پيشبيني و پيشگيري، آمادگي و مقابله و بازسازي و بازتواني.

 

4-11

پيشنهادبرنامههاي‌ساليانه‌وميانمدت‌كارگروه‌استاني‌واعلام‌آن به شوراي‌هماهنگي‌مديريت‌بحران‌استان‌ودبيرخانه كارگروه‌تخصصي‌ملي‌وارائه‌آن‌به‌مراجع‌ذيربط‌جهت تصويب‌وتخصيص‌اعتبارات‌لازم‌وتبادل‌موافقتنامه‌هاي مربوط.

 

4-12

جمعآوري‌وجمعبندي‌اطلاعات‌مربوط‌به‌خسارات‌وارده‌دربخش حمل‌ونقل‌استان‌دراثر وقوع حوادث طبيعي و انسانساز بزرگ و اعلام آن به شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و دبيرخانه كارگروه تخصصي ملي جهت تامين اعتبارات مورد نياز.

 

4-13

تشكيل كار گروه ارزيابي عملكرد واحدهاي مديريت بحران مربوطه در استان در مراحل مختلف مديريت بحران.

 

4-14

پشتيباني، هماهنگي‌ونظارت و ارزيابي بر اقدامات شركتها و سازمانهاي زيرمجموعه حمل‌ونقل در خصوص مراحل مختلف‌ مديريت بحران (بويژه آمادگي و مقابله) در استان و شهرستانها و ارايه‌گزارش‌به دبيرخانه كارگروه‌تخصصي ملي.

 

4-16

به روز رساني ساب پورتال كارگروه تخصصي استان.

 

 

ب- شرح وظايف تخصصي

ب1-پيشبيني و پيشگيري

بند شرح وظايف

موضوع

وضعيت

5-1-1

بررسي تأسيسات و امكانات موجود حمل و نقل از نظر شرايط ايمني و پيگيري در جهت مقاوم سازي  ساختمان ها و تاسيسات موجود.

 

5-1-3

پيگيري و نظارت بر رعايت اصول ايمني در حمل‌ونقل‌كالاهاي‌خطرناك در استان.

 

 

5-1-5

جمعآوري اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعاتي درباره وضعيت بروز طوفان و مخاطرات جوي در استان.

 

 

5-1-6

جمعآوري آمار و اطلاعات مربوط به وقوع حوادث طبيعي و نيز انسانساز بزرگ بخش حمل و نقل وهواشناسي در سطح استان و تجزيه و تحليل نتايج آنها جهت استفاده در طرحهاي جديد.

 

5-1-9

پيگيري و نظارت بر استفاده مؤثر از انواع بيمهها و تسهيلات اعتباري در بخشحمل و نقل استان در ارتباط با خسارات ناشي از حوادث.

 

 

 

 

ب2-آمادگي

بند شرح وظايف

موضوع

وضعيت

5-2-2

تعيين سازمان جانشين مديريت بحران در هريك از زير بخشهاي حمل و نقل وهواشناسي استان.

 

5-2-4

انجام‌آموزشهاي‌مورد نياز به مديران و پرسنل ذيربط استاني‌وبرنامهريزي‌جهت‌تداوم آنها.

 

5-2-6

ايجاد بانك اطلاعاتي درباره پرسنل، اماكن، تأسيسات ، تجهيزات و ساير امكاناتي كه بالفعل و بالقوه در امور حمل و نقل و هواشناسي در حوادث طبيعي و انسانساز بزرگ در  استان موجود و مورد نياز است.

 

5-2-7

پيگيري انجام پژوهشهاي كاربردي در زمينه تعيين دوره بازگشت طوفان و مخاطرات جوي در مناطق مختلف استان توسط اداره كل هواشناسي استان.

 

5-2-8

ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات در استان به منظور هشدار به موقع و اطلاعرساني آني و دقيق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.

 

5-2-9

پيگيري ايجاد اتاق امن مديريت‌بحران در هريك از زيربخشهاي‌حمل‌ونقل و هواشناسي.

 

5-2-10

ايجاد امكانات لازم بيسيم و باسيم جهت برقراري ارتباط مؤثر با مديران حادثه در هنگام مديريت بحران در استان.

 

5-2-16

تشكيل كار گروه تخصصي ارزيابي خسارات در استان.

 

 

5-2-17

برنامهريزي و پيگيري در ارايه آموزشهاي لازم به مردم و كاربران بخش حمل و نقل در استان در ارتباط با چگونگي پيشگيري از وقوع بلايا ويا كاهش اثرات آن ونيز مقابله با آن توسط واحدهاي مسئول در استان و ساير زيربخشهاي حمل و نقل و هواشناسي.

 

 

 

ب3-مقابله

بند شرح وظايف

موضوع

وضعيت

5-3-5

اعزام كار گروه هاي  ارزيابي عملكرد مديران و ارزيابي خسارات استاني در پي وقوع حوادث به منظور ارزيابي عملكرد مديران بخش در مقابله با بحران و نيز بدست آوردن دلايل خسارات وارده.

 

 

ب4- بازسازي و بازتواني

بند شرح وظايف

موضوع

وضعيت

5-4-2

اخذ گزارش گروههاي تخصصي مستندسازي تخصصي  و تجزيه و تحليل دلايل تخريب و آسيب ديدن تاسيسات موجود در حمل و نقل وهواشناسي و در صورت لزوم پيگيري در انجام اصلاحات لازم در طراحي و اجرا و نظارت و نگهداري.

 

5-4-3

كنترل و نظارت بر استفاده از مصالح استاندارد جهت احداث ساختمانها ،  تأسيسات و تجهيزات حمل و نقل و هواشناسي استان.

 

5-4-4

كنترل و نظارت بر استفاده از كارگران داراي كارت مهارت فني در اجراي ساختمانها ، تأسيسات وتجهيزات حملونقل و هواشناسي استان.

 

5-4-5

بررسي نقاط ضعف و قوت عمليات مقابله با حوادث و اصلاح نقاط ضعف و ارايه پيشنهادات لازم در زمينه اصلاح قوانين و مقررات مربوطه در صورت نياز.

 

5-4-6

پيگيري اخذ اعتبارات لازم توسط مراجع مسئول جهت بازسازي ساختمانها، تاسيسات و تجهيزات آسيبديده بخش حملونقل و هواشناسي استان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         پ-پدافند غيرعامل

موضوع

وضعيت

شناسايي و سطح ‌بندي زيرساخت‌ها و تأسيسات راه و شهرسازي موجود و در دست اجرا در قالب شاخص‌هاي تعيين شده توسط كميته دائمي پدافند غيرعامل كشور به مراكز حياتي، حساس و مهم و نيز بازنگري در آنها

 

ارائه برنامه‌هاي ميان‌مدت و كوتاه‌مدت پدافند غيرعامل اداره كل به همراه برآورد اعتبارات مورد نياز به دبيرخانه كميته پدافند غيرعامل وزارت راه وشهرسازي

 

شركت در جلسات مرتبط در استان به منظور ارائه برنامه‌هاي پدافند غيرعامل و پيگيري در جهت اخذ مصوبات مناسب در جهت اجراي آنها.

 

كنترل و نظارت بر حُسن انجام طرح‌ها و پروژه‌ها و نيز اجراي اصول پدافند غيرعامل توسط واحدهاي ذيربط در اداره كل بر مبناي مصوبات كميته دائمي پدافند غيرعامل كشور و نظام فني و اجرايي كشور

 

تهيه و تدوين طرح‌ها، آيين‌نامه‌ها ودستورالعمل‌هاي مديريت بحران دفاعي به منظور استمرار فعاليت‌هاي اداره كل در شرايط بحران و جنگ احتمالي

 

مشاركت‌وپيگيري‌درجهت‌ايمن‌‍سازي‌شبكه‌هاي‌اطلاع‌رساني‌وكامپيوتري‌درمقابل‌حملات سايبري

 

برنامه‌ريزي و پيگيري در جهت اجراي برنامه‌هاي آموزشي براي مديران، مشاورين و كارشناسان مرتبط

 

برنامه‌ريزي جهت انجام مانورهاي فصلي و نظارت بر اجراي آنها

 

 

نظارت بر اجراي مطالعات امكان سنجي و گزارش توجيهي پدافند غيرعامل طرح‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي به استناد بند (الف) ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه كشور

 

 

 معرفي اداره راه و شهرسازی
 مصوبات کمسیون ماده 5 شهر زنجان
 مديريت فني و اجرايي
 مديريت شهرسازي و معماري
 مديريت ساخت و توسعه راه ها
 مدیریت مسکن و ساختمان
 مديريت املاك و حقوقي
 اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
 اداره عمران و بهسازي شهري
 حقوق شهروندی
 فرآيندهاي انجام كار در اداره كل
 فرم ها
 اخبار
 لیست پیشخوان دولت
 ستاد اقامه نماز اداره کل
 عفاف و حجاب
 پايگاه مقاومت بسيج اداره كل
 برقراري ارتباط
 عملكرد دبيرخانه كمسيون ماده 5
 

   نظر سنجي

به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir