تاريخ به روز رساني: 1395/3/31     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
مشخصات قراردادهاي از محل طرحهاي مليتاریخ به روز رسانی:94/6/30

مشخصات قراردادهاي از محل طرحهاي ملي


رديف

دستگاه اجرايي طرح

شماره طرح

عنوان طرح

شماره قرارداد

موضوع قراردا

پيشرفت فيزيكي قرارداد

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

اهداف كمي

واحد

شركت


8

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

17454

اجراي ادامه عمليات تعريض و بهسازي پليس راه زنجان - سه راهي طارم از کيلومتر 650+4 الي 000+6 واقع در شهرستان زنجان

72.52

23,983,347,685

12

1.35

کيلومتر

فني مهندسي سازه آذين زنجان


10

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

15456

قرارداد حمل و پخش و کوبيدگي آسفالت بيندر و توپکا با دانه بندي 0-19 و 0-25 جهت تقاطع غير همسطح بناب

14.39

1,390,000,000

4

13900.00

تن

زنجان رهساز


11

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

15460

خريد تني آسفالت بيندر و توپکا با دانه بندي 0-25 و 0-19 در پاي کارخانه جهت پروژه تقاطع غير همسطح بناب

5.64

30,744,060,000

4

21027.00

تن

زنجان رهساز


12

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

22483

بهسازي محور بناب (زنجان ) - گيلوان - منجيل

95.26

39,283,714,162

24

11.65

کيلومتر

راه و ساختماني يولساز زنجان


13

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

23532

عمليات بهسازي محور زنجان-گيلوان-منجيل قطعه 2(ج)

21.92

##############

30

8.50

کيلومتر

راه و ساختماني سلانسر


14

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

25659

ادامه تعريض و بهسازي پليس راه زنجان - سه راهي طارم قطعه (2)

71.85

10,998,000,000

18

4.90

کيلومتر

فني مهندسي سازه آذين زنجان


15

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

3073

سه راهي سرخه ديزج - گيلوان

100.00

46,665,000,000

24

21.87

کيلومتر

راه و ساختماني سلانسر


16

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

6192

خريد تني آسفالت بيندر با دانه بندي 0-19 جهت پروژه محور گيلوان - منجيل قطعه دوم

0.00

22,680,000,000

5

15750.00

تن

راه و ساختماني يولساز زنجان


17

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

6194

پخش و کوبيدگي آسفالت بيندر با دانه بندي 0-19 جهت پروژه محور گيلوان - منجيل قطعه دوم

0.00

1,199,470,000

5

15750.00

تن

راه و ساختماني يولساز زنجان


18

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

7218

تقاطع غير هم سطح سه راهي طارم ( بناب )

31.98

26,937,000,000

18

3.34

کيلومتر

سازه گستر شاديان


19

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

8120

تکميل عمليات اجرايي محور سرخه ديزج - گيلوان

100.00

9,799,020,000

12

1.00

کيلومتر

راه و ساختماني سلانسر


36

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

15712

حمل و پخش و کوبيدگي آسفالت بيندر و توپکا با دانه بندي 0-19 و 0-25 محور زنجان - بيجار ق 2

0.00

1,390,000,000

4

6318.18

تن

ساختماني کاراکتر


37

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

15713

خريد تني آسفالت بيندر و توپکا با دانه بندي 0-19 و 0-25 در پاي کارخانه جهت پروژه محور زنجان - بيجار ق 2

0.00

15,920,000,000

4

12000.00

تن

ساختماني کاراکتر


38

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

15751

عمليات اجرايي باند دوم محور زنجان-بيجار

21.08

##############

30

21.50

کيلومتر

پايدارسازان افشار


39

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

27865

پروژه احداث راه فرعي دندي - قره درق

14.44

58,489,200,000

18

10.20

کيلومتر

مهندسي راه و ابنيه بزرگ راه


41

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

357

پروژه بهسازي محور زنجان –دندي – تخت سليمان

77.10

89,710,993,811

20

5.50

کيلومتر

ساختماني کاراکتر


42

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

358

تعريض وچهار باند نمودن 1.300 کيلومتر اول محور زنجان – بيجار

62.60

21,070,000,000

18

1.30

کيلومتر

چانقل


43

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

46069

حمل و پخش و کوبيدگي آسفالت بيندر با دانه بندي 0-25 جهت پروژه محور زنجان - بيجار - دندي

100.00

1,189,920,000

3

13400.00

تن

ساختماني کاراکتر


44

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

46075

خريد تني آسفالت بيندر با دانه بندي 0-25 جهت پروژه محور زنجان - بيجار - دندي و واريانت الحاقي

100.00

23,332,080,000

3

13400.00

تن

ساختماني کاراکتر


45

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

6655

حمل و پخش و کوبيدگي آسفالت با دانه بندي 25-0 محور زنجان - دندي و واريانت

100.00

1,189,920,000

3

13400.00

تن

ساختماني کاراکتر


46

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

6656

خريد تني آسفالت بيندر با دانه بندي 25- 0در پاي کارخانه جهت پروژه محور زنجان - دندي و واريانت

100.00

23,332,080,000

3

13400.00

تن

ساختماني کاراکتر


47

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

7017

احداث پل 7دهانه 10 متري رودخانه حلب محور زنجان - دندي - قره درق

0.00

25,000,000,000

7

1.00

دستگاه

راه و ساختمان عصر ساختار قلعه


48

وزارت راه و شهرسازي

40702669

احداث باند دوم کبودر آهنگ-قيدار-سلطانيه

14076

خريد تني آسفالت بيندر و توپکا با دانه بندي 0-25 و 0-19 در پاي کارخانه جهت پروژه تقاطع غير همسطح سجاس

0.00

27,714,232,000

3

18923.00

تن

پيمان راه همدان


49

وزارت راه و شهرسازي

40702669

احداث باند دوم کبودر آهنگ-قيدار-سلطانيه

14077

حمل و پخش و کوبيدگي آسفالت بيندر و توپکا با دانه بندي 0-25 و 0-19 تقاطع غير همسطح سجاس

0.00

1,390,000,000

3

13900.00

تن

پيمان راه همدان


50

وزارت راه و شهرسازي

40702669

احداث باند دوم کبودر آهنگ-قيدار-سلطانيه

17455

تکميل احداث پل تقاطع غير همسطح سجاس و رمپ و لوپ مربوطه

0.00

23,892,028,270

12

4.50

کيلومتر

فني مهندسي سازه آذين زنجان


52

وزارت راه و شهرسازي

40702669

احداث باند دوم کبودر آهنگ-قيدار-سلطانيه

1998

احداث کنارگذر شهر قيدار و تقاطعات مربوطه

0.13

##############

36

18.30

کيلومتر

جهادنصرزنجان


53

وزارت راه و شهرسازي

40702669

احداث باند دوم کبودر آهنگ-قيدار-سلطانيه

27875

احداث پل تقاطع غير همسطح سجاس و رمپ و لوپ هاي مربوطه

42.56

13,746,246,677

12

4.50

کيلومتر

فني مهندسي سازه آذين زنجان


54

وزارت راه و شهرسازي

40702669

احداث باند دوم کبودر آهنگ-قيدار-سلطانيه

36359

بهسازي مسير موجود و احداث باند دوم سلطانيه قيدار کبودرآهنگ

0.02

##############

24

32.24

کيلومتر

جهادنصرزنجان


55

وزارت راه و شهرسازي

40702669

احداث باند دوم کبودر آهنگ-قيدار-سلطانيه

39547

بهسازي و احداث باند جديد محور سلطانيه قيدار کبودر آهنگ (ق 4)

2.27

##############

24

22.00

کيلومتر

پيمان راه همدان


 


 معرفي اداره راه و شهرسازی
 مصوبات کمسیون ماده 5 شهر زنجان
 مديريت فني و اجرايي
 مديريت شهرسازي و معماري
 مديريت ساخت و توسعه راه ها
 مدیریت مسکن و ساختمان
 مديريت املاك و حقوقي
 اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
 اداره عمران و بهسازي شهري
 حقوق شهروندی
 فرآيندهاي انجام كار در اداره كل
 فرم ها
 اخبار
 لیست پیشخوان دولت
 ستاد اقامه نماز اداره کل
 عفاف و حجاب
 پايگاه مقاومت بسيج اداره كل
 برقراري ارتباط
 عملكرد دبيرخانه كمسيون ماده 5
 

   نظر سنجي

به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir